Porno

2010 isdt årgång

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

kvinnor stora naturliga bröst
isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

isdt årgång 2010

Ladda ner hela tidningen i pdf format - GIH. Total summa att fördela beräknas bli ca 16 milj kr. För ansökan avseende projektbidrag och studiestödtill forskarstuderande finns speciella blanketter. Ansökningsblanketter och regler och anvisningar huransökan skall utformas finns att hämta på CIFshemsida www.

Adress nedan. Storleken på beviljade anslag brukar vara mellan Beviljade projektmedel skallförvaltas av respektive mottagares institution och kandispo ner as från januari och två år framåt. Studiestöd till forskarstuderandeHandledaren står som huvudsökande och ansvararför den forskarstuderande. Stödet uppgår förinnevarande år till Beviljade medel avser två år och kanefter redovisning och förnyad ansökan förlängas medytterligare två år.

Lönemedel till nydisputeradeSökanden skall ha disputerat under den senaste femårsperioden inom idrottsrelaterat ämnesområde. Lönemedel utbetalas med Beviljade medelutbetalas i två år och kan efter redovisning ochförnyad ansökan förlängas med ytterligare två år. ÖvrigtFör samtliga ansökningar gäller att det skall finnasen tydlig idrottsrelevans.

Idrott skall då ses i sinvida betydelse och kan omfatta tävlingsidrott,motionsidrott, idrott som undervisningsämne,friluftsliv och fysisk rekreation. Idrottsforskning kanta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområdenoch gälla ämnen som fysiologi, medicin, biomekanik,traumatologi, rehabilitering, pedagogik, sociologi,etnologi, historia, juridik, ekonomi, etc. Av ansökan bör, om möjligt, framgå hur projektetspeglar kvinnors och mäns olika villkor ochförutsättningar inom idrotten.

Beslut om bidrag fattas av CIFs styrelse efterberedning av dess vetenskapliga råd. Besked lämnas i december Upplysningar Artur ForsbergTelefon 22 55E-post artur. Renstrom telia. Alfredson idrott. Ericson adm. Holmstrom med. Jansson ki. Karlsson vgregion. Larsson utep. Nylander lio. Patriksson ped. Peterson lut. Piehl-Aulin oru. Redelius gih. Thorstensson gih. Forsberg gih. När detta skrivs presenteras idrottsutredningen ochidrottsforskningens framtid tas därmed upp till diskussion.

Senare under året kommerregeringens forskningsproposition att presenteras och förväntas föranleda myckendiskussion. Alla våra svenska universitet och högskolor har under hösten grundligtdiskuterat sin framtida forskningsinriktning och sänt in väl genomarbetade förslagtill regeringen. Det är tillfredsställande att notera att även RF har sänt in synpunkterinför forskningspropositionen.

RF hoppas att regeringen markerar idrottsforskningensbetydelse i propositionen, vilket är glädjande. Anslagen till landets vetenskapliga råd har ej hängt med i utvecklingen ochär fortsatt relativt små. Det kan konstateras att anslaget till CIF inte har höjtsefter millenniumskiftet. Detta skulle innebära en förstärkningpå över 6 miljo ner kronor, vilket skulle vara en förbättring. Regeringen ger under en fyra årsperiod 2 miljarder kronor till Idrottsrörelsen RF det s.

Regeringen satsar samtidigt miljo ner under fyra år påatt förbättra folkhälsan. CIF är av uppfattningen att det alltid är viktigt att utvärderaoch undersöka om dessa enorma medel verkligen har givit avsedd effekt. Den utvärderingen mottogs mycket väl avmånga. Det är vår förhoppning att en motsvarande utvärdering pla ner as av de ovannämnda stöden. Idrottslyftet har nu emellertid pågått under ett år, men någon in format ionom en utvärdering har ännu ej givits.

Undertecknad tycker det är väsentligtatt man måste veta vad man gör dvs motsvarar resultaten den pla ner ade effekten!! CIF arrangerar under året tre öppna forskningskonferenser, där vi rapporterarom vad som är högaktuellt inom idrottsrelaterad forskning..

Lars Nyberg gjorde här ett mycketfint arbete. Karin Piehl—Aulino. Internt förändras CIF´s personalstyrka. Annhar handlagt CIF´s ekonomi på ett suveränt sätt och vi tackar Ann varmt för en oerhördfin insats och önskar henne lycka till i sittnya värv som pigg ålderpensionär. Anns ersättareär Tobias Pettersson, som är 26 år gammaloch härstammar från Västkusten.

Vi hälsarTobias varmt välkommen. Denna tidning har främst blivit ett forumför att presentera forskningsresultat. Menforskningsresultat måste också diskuteras.

Inriktningen av forskning och hur data skalltolkas och omsättas i samhället måste debatteras. Längst bak har vi glädjande tre artiklar som tarupp ämnen till debatt. Ber Er läsare tänka till ochåterkomma med intressanta svar och synpunkter. Ha en fin sommar! Foto: Artur Forsberg. Men är verkligen still going strong. För endast tre månader sedanåkte han Öppet spår, samtidigt som forskningen fortsätter.

Björn Ekblom är välkänd professorvid Gymnastik- och idrottshögskolanoch känd över hela Idrotts-Sverige-Världen för sina värdefulla insatserinom främst idrottsfysiologinsområde. Tusentals är de studentersom uppskattat Björn som lärare. Men även tusentals är de muskelbiopsiersom Björn tagit från derasmuskler i syfte att förklara träningenshemligheter. Björn har i över 45 årvarit sitt ämnesområde trogen ochäven sin arbetsplats.

En mycket värdefulloch impo ner ande gärning harhan utfört. Att det blev forskning inom fysiologivar en ren slump. Björn var i ungdomsårenelitidrottsman i orientering. Vilket han förblivit hela livet inomsina åldersklasser. Samtidigt studeradehan till läkare. I samband med entävling blev han ormbiten och kördtill sjukhuset. Chauffören frågadehur han mådde och samtidigt om hanville börja jobba på GIH s fysiologiskainstitution.

På vägen från sjukan sva-rade han omgående ja. Bilen kördes avlandslagskompisen Bengt Saltin! Nästatillfällighet kom via ett telefonsamtalfrån Norge. Finns någon som kan göratester hos Er?

HundratalsPåsköbor testades. De hade aldrig setten testcykel. Men det gick bra. Väl hemma fortsatte Björn sinforskning och nu på träningseffekterhos ungdomar, vilket ledde till en av deförsta idrottsfysiologiska avhandlingarna. Forskningsintresset har sedan dessomfattat många områden.

Men denröda tråden i forskningen har varit attstudera cirkulationen och förklara vadsom avgör och begränsar syretransporten. Detta har han gjort inom en radolika idrotter för att så att säga nyfiketvända på alla stenarna - elit såväl somhösäckar. Ett mycket känt fynd blevhemoglobinets betydelse för syretransporten. Att tappa av och tillföra detegna blodet. Undertecknad var själv enav försöksperso ner na.

Resultatet bleven viktig vetenskaplig upptäckt, mensamtidigt skapades begreppet bloddoping. Under de senaste decennierna harBjörn alltmer ägnat sig åt folkhälsa. I stora landsomfattande studier harhan kartlagt svenska folkets Livsstil- Prestation - Hälsa. Detta blev väckarklockor för behovetav ökat hälsoarbete, samtidigt underlagför andra studier och för Folkhälsoinstitutetskommande insatser. Det som nu intresserar professornär den verkligen tuffa idrottenMultisport.

Tillsammans med sinadoktorander gjordes mätningar underVM i Multisport. Fem dagars tävlingöver fjäll och hav, natt som dag. Äventuffa dagar för försöksledningen. Frågeställningarna rör hur människanskropp klarar detta, hur hjärtatanpassas, hur stor e ner giomsättningenär, vad händer hormonellt när maninte får sova osv.

5 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google