Lesbian

Modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

kvinnor stora naturliga bröst
modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

modellzonen

På den måde beskytter De Dem selv og undgår skade på kogepladen. Gem denne brugsanvisning, så De kan drage nytte af den ved evt. Før De tager kogepladen i brug, skal De omhyggeligt fjerne al emballage og undersøge, om kogepladen er beskadiget.

Hvis kogepladen er beskadiget, eller hvis De er i tvivl om, at kogepladen har en skade, skal De kontakte en autoriseret servicemontør. De må IKKE tage pladen i brug, hvis den er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor De har købt kogepladen. Kogepladen er kun beregnet til normalt husholdningsbrug.

Al anden brug er ikke tilladt, og kan være farligt. Kogepladen må kun indbygges og tilsluttes af en autoriseret montør. Usagkyndig installation kan medføre betydelig risiko for brugeren. Kogepladen skal installeres i henhold til gældende love og regler. Forsøg aldrig selv at reparere pladen. Reparation må kun foretages af en autoriseret servicemontør. Usagkyndig reparation kan medføre betydelig risiko for brugeren.

Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Pladen skal ekstrabeskyttes jordforbindes jf. Lad aldrig børn lege med kogepladen eller anvende den uden opsyn fra voksne. Glem ikke, at en kogezone bliver meget varm i brug, og at den også er varm i nogen tid efter, at den er slukket. Lad aldrig kogepladen være uden opsyn, når De arbejder med fedt eller olie.

Overophedet fedt eller olie kan selvantænde og sætte ild til emhætten. Hvis fedt eller olie begynder at brænde, må De aldrig forsøge at slukke ilden med vand. Ilden skal kvæles med et klæde eller med skum fra en ildslukker.

Overpladen på Deres nye kogeplade er lavet af glaskeramik. Den er meget stærk, men kan dog gå i stykker, hvis man f. Kogepladen må ikke indbygges over opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere eller kølemøbler, idet den ret høje strålevarme fra pladen vil kunne beskadige nævnte produkter. Benyt først kogepladen når den er indbygget. Kun herved kan De sikre Dem, at De ikke kommer i kontakt med strømførende dele.

Brug kun kogegrej med en tyk og plan bund. Sørg også for at kogegrejets bund er helt ren, idet selv små sandkorn kan lave ridser i pladen.

Sæt aldrig varmt kogegrej hen over betjeningstasterne, idet elektronikken nedenunder herved kan blive beskadiget. Flambér aldrig direkte under en emhætte, idet fedtfiltrene kan antændes af flammerne fra flamberingen.

Pas på at ledningen fra små husholdningsapparater ikke kommer i kontakt med en varm kogezone eller kommer i klemme i en varm ovnlåge. Opvarm aldrig lukkede beholdere fx konservesdåser på en kogezone, idet sådanne beholdere kan sprænges på grund af det tryk, der opstår i dem.

Benyt aldrig kogepladen som fralægningsplads for fx genstande af metal. Metallet kan opvarmes, smelte eller evt. Tænd aldrig for en kogezone uden at sætte kogegrej på den, og sæt aldrig tomt kogegrej på en tændt kogezone. Sukker i fast eller flydende form, plast eller alufolie må ikke komme i berøring med den varme kogeplade.

Disse stoffer smelter, klæber sig fast og kan ved afkøling forårsage ridser eller brud på kogepladen. Hvis det alligevel kommer i berøring med kogepladen, skal De slukke for den og fjerne sukkeret, plasten eller alufolien fra den endnu lune kogeplade. De skal bruge en glasskraber til at fjerne det med.

Pas på ikke at brænde Dem på den endnu varme kogeplade. Hvis pladen bliver beskadiget, eller der kommer brud på den, skal De straks afbryde strømmen, og kontakte en servicemontør.

Sluk altid for strømmen før rengøring og vedligeholdelse. Brug aldrig kraftige rengøringsmidler, midler med skurende virkning som fx grill- og ovnspray, plet- eller rustfjerner eller en svamp med ridsende overflade.

Anvend aldrig damprengøringsapparater til rengøring af kogepladen. Damptrykket kan medføre varige skader på overfladen og på de strømførende dele. Ved skrotning af en kogeplade bør De sørge for at klippe samtlige kabler over helt inde ved pladen, så den ikke kan være til fare for børn. Sørg for at bringe produktet til et autoriseret genbrugscenter for at sikre en miljømæssig korrekt destruering.

Tænk også på, at produktet kan indeholde dele, der kan genbruges. Kogepladen bør ikke benyttes af personer inkl. Metalobjekter som knive, gafler og skeer bør ikke placeres på et tændt zone, idet de kan blive meget varme. Så snart elektronikken har registreret ønsket, lyder der enten et bib-signal, en kontrollampe lyser, et bogstav eller et nummer vises i displayet. Berør kun en tast af gangen. Rør derfor ikke ved kogezonen, og stil ikke varmefølsomme ting på en kogeplade, så længe symbolet er tændt.

Vær opmærksom på at børn ikke lægger mærke til restvarmeindikatorne, der lyser som et tegn på varme kogezoner. Hold derfor øje med børn så længe restvarmeindikatorne lyser.

På den måde kan De holde Deres mad varm, og spare energi. Brug ikke opvaskemiddel til rengøring af kogepladen, da det kan medføre blålige misfarvninger af glasset. Timeren kan bruges samtidigt på alle 4 zoner. De har ydermere mulighed for at indstille forskellige tilberedningstider på hver zone fra 0 til 99 minutter.

Efter få sekunder holder kontrollampen op med at blinke, hvilket betyder, at timeren er indstillet. Efter endt tilberedningstid blinker [00] i timerdisplayet, og der lyder et signal.

Hvis De ønsker at slukke for lydsignalet, trykker De på [ T- ]. Zonen kører på det valgte varmetrin, indtil den når [ 00 ]. Kogezonen slukker automatisk efter endt tilberedningstid. Hvis De ønsker at slukke for lydsignalet inden de 2 minutter er gået, trykker de på. Dobbeltzoner Bemærk: Den ydre zone kan ikke arbejde alene Der er to måder hvorpå, De kan anvende en dobbeltzone: 1. Man kan nøjes med at anvende den indre zone 2. Man kan anvende den indre- og ydre zone sammen.

Opkogningstiden er afhængig af det valgte varmetrin. Låsetast Aktivering af låsetasten hindrer, at De ved en fejl kommer til at slukke for kogepladen. Brug af låsetasten beskytter også mod fejlbetjening, mens pladen er tændt, og mod uheld under rengøringen af pladen.

Når kogegrejet tages af kogezonen, fungerer zonen som en simrezone i 10 minutter. Simrefunktionen kan max benyttes 2 timer ad gangen. Hukommelse for dobbeltzonens yderzone Softwaren husker automatisk om dobbeltzonens yderzone var aktiveret, sidst zonen blev anvendt.

Når zonen startes op igen, aktiveres yderzonen automatisk, hvis den var aktiveret, sidst den blev anvendt. Recall-funktion Hvis man ved en fejltagelse er kommet til at slukke for pladen, kan med ved hjælp af recallfunktionen hurtigt genoptage alle indstillinger. For at genoptage alle indstillinger skal man, inden for 6 sekunder efter pladen er blevet slukket, tænde den igen. Inden for yderligere 6 sekunder skal pausetasten aktiveres. Pause-funktionen recall-funktionen kan kun udføres, hvis mindst en zone er aktiv varmetrin 0 eller derover , og låsetasten ikke er aktiveret.

Hvis ingen zoner er aktive, eller låsetasten er aktiveret, høres et akustisk signal. Skulle det ske, skal De omgående fjerne det påbrændte ved hjælp af en glasskraber, og derefter rense pladen med et specialrensemiddel.

Samme forholdsregel gælder ved et evt. Sørg for at såvel kogegrej som kogezoner er helt tørre, inden kogegrejet tages i brug. Rengør aldrig pladen med ætsende eller slibende rengøringsmidler, og brug aldrig en kniv til at fjerne fastsiddende overkog. Vask derefter pladen med koldt vand og tør til sidst omhyggeligt overfladen af. Produktet indeholder dele, som kan skade miljøet, hvis de bortskaffes forkert. Delene er nødvendige for produktets funktionalitet. Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at aflevere de kasserede produkt på nærmeste genbrugsplads. Indbygningspladen skal være varmefast og i stand til at modstå temperaturer på op til C. Nogle materialer, der ofte bruges til fremstilling af bordplader, tåler ikke fugt. Brug derfor en special lim for at beskytte udskæringen. Hvis bordpladen har pålimet laminat, skal såvel laminaten som limen være varmefast.

Rådfør dem med specialister, hvis kogepladen skal installeres på et skib. Kogepladen har varmebeskyttelsesklasse Y. Det betyder, at der på den ene side af pladen og på bagsiden må være høje skabe, mens der på den anden side ikke må være skabe, der er højere end kogepladen.

Den medleverede selvklæbende tætningsliste fastgøres langs pladens underkant. Pladen lægges i indbygningshullet og centreres.

8 Comment

  • En kontrollampe lyser og en bokstav elleret tall vises på displayet. Change language. Hvis installasjonen ikke er utført som anvist. Kogepladen må kun indbygges og tilsluttes af en autoriseret montør. Använda timern som minutklocka Gör så här: Manöverpanel Display Slå på spishällen. De må IKKEtage pladen i brug, hvis den er beskadiget.
  • När kokkärlet lyfts av zonen fungerar zonen som sjud-zon i ti minutter. Det kan også være symboler, design og et produkts utforming. Figur: 1. Usagkyndig reparation kan medføre betydelig risiko for brugeren. Main languages.
  • Noggrannhet de indikatorer som beräknas med hjälp av materialbalansmetoden beror på valet av initialdata, deras användbarhet och på några av de antaganden som gjorts på grundval av beräkningsekvationerna. Installasjon utført av usakkyndige kan medføre betydelig risiko for brukeren. Varje cell får de egenskaper som är inneboende i formationen i det område som motsvarar dess position. Älä käytä keittotason puhdistukseenastianpesuainetta, se saattaa jättää pintaan sinertäviä läiskiä. Les denne veiledningen for en rask oppsummering av hvilke typer aktiviteter du vil finne. Företagsköp Företagsköp är köp av maskiner som inte ska användas i ett privat hushåll, utan i ett företag eller för företagsliknande ändamål restaurang, matservering etc.
  • Noen materialer som brukes ofte til fremstilling av benkeplater, tåler ikke fuktighet. Forstå alternativene for service og kundestøtte. Använd inte diskmedel för rengöring av spishällen då detta kan orsaka blåaktiga missfärgningar av glaset. Modell av ett zon-heterogent skikt vars egenskaper inte ändras i tjocklek och på dess område skiljer sig rektangulära eller fyrkantiga zoner med olika egenskaper. Galeev D.
  • Så snart elektronikken harregistreret ønsket, lyder der enten et bib-signal, en kontrollampe lyser, et bogstav eller etnummer vises i displayet. User manual English Svenska Norsk. Det er ikke let, og du kan blive nødt til at vende tilbage til laboratoriezonen for at justere dit køretøj. Tyska presidenten beröm film Power Visa dig världens platser av intres Spishällen är endast avsedd för normalt bruk i hushållet, för matlagning.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google