Lesbian

Sheila brown Brasilien

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

kvinnor stora naturliga bröst
Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Brasilien sheila brown

Vi har på vår bokställning på plan 3 lyft fram ett urval av de biografier som finns i biblioteket. Tänk på att vi har ett stort antal biografier som du hittar via vår katalog. Ett första steg mot ett gemensamt europeiskt utbildningsområde togs , Bolognaprocessen.

Målet är att öka studenternas rörlighet och anställningsbarhet mellan länderna och skapa ett internationellt konkurrenskraftigt utbildningsområde inom Europa. Det pågår idag ett stort arbete i flertalet av Europas länder med målet att öka studenternas rörlighet och anställningsbarhet mellan länderna och skapa ett internationellt konkurrenskraftigt utbildningsområde inom Europa.

Ett led i att uppnå dessa mål är att skapa tydligare och internationellt jämförbara utbildnings- och examensstrukturer. Ett första steg mot ett gemensamt europeiskt utbildningsområde togs i den italienska staden Bologna , varför arbetet fått namnet Bolognaprocessen. Idag samarbetar 46 europeiska länder i detta mellanstatliga samarbete, däribland Sverige.

Det primära syftet med Bolognadeklarationen är att utveckla en enhetlig europeisk arena för högre utbildning. Länderna skapar tillsammans The European Higher Education Area, EHEA, med avsikt att underlätta studenternas rörlighet mellan de europeiska utbildningssystemen och på arbetsmarkanden.

Ett annat viktigt mål är att förbättra den högre utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med andra världsdelar, främst USA. Bolognaprocessen, det vill säga uppföljningen av Bolognadeklarationen, syftar till att de gemensamt satta målen uppnås.

Trots att deklarationen inte är ett juridiskt bindande dokument och att processen är ett rent mellanstatligt samarbete, har den lett till omfattande förändringar av den högre utbildningen i många av de deltagande länderna. Målen i deklarationen har följts upp vid utbildningsministermöten.

I Sverige drivs Bolognaprocessen framåt av en rad aktörer. Studenter, lärare och annan personal vid universitet och högskolor bidrar i högsta grad till att förverkliga Bolognadeklarationens mål. Det arbetas idag febrilt i flertalet av våra europeiska länder för att skapa ett enhetligt utbildningsområde inom Europa. Ett av målen är att göra högre utbildning i Europa internationellt attraktiv.

Karlstads universitet deltar i detta arbete. Eva Åkesson, Bolognapromotor och vice rektor vid Lunds universitet, besökte under förra veckan Karlstads universitet för att berätta om det pågående arbetet. Hon betonade att detta är ett samarbete som ska kvalitetssäkra våra högre utbildningar. Samtidigt förtydligade hon att det inte är fråga om ett EU-projekt utan är ett internationellt samarbete som syftar till att skapa ett enhetligt europeiskt område för högre utbildning till år Utbytessamarbete för studenter och personal De tre övergripande målen för Bolognaprocessen är att främja rörligheten, att utbildningarnas internationalisering och attraktivitet ökar samt att underlätta möjligheten att få arbete både nationellt och internationellt.

Arbete pågår också för att undanröja de hinder som finns för fri rörlighet för studenter, lärare, forskare och annan personal vid högskolorna. Vid Karlstads universitet har man länge arbetat aktivt med olika slags utbytesprogram, till exempel Socrates och Nordplus.

Det finns även möjligheter till utbyte för administrativ personal inom Compostela-nätverket. Mer om detta finns att läsa under Internationella programkontoret. Internationellt jämförbara examina är ett av målen För att göra det enklare för studenterna att få en anställning både nationellt och internationellt föreslås en tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur.

Bland annat vill man införa en indelning av högre utbildning i tre nivåer och en ny tvåårig masterexamen. Dagens magisterexamen blir kvar och högskolepoäng kommer att utformas i överensstämmelse med den europeiska modellen ECTS. Möjligheten att få en sådan examen gynnar svenska studenter som ska studera eller arbeta utomlands och kan komma att attrahera fler utländska studenter till svensk högre utbildning.

Masterexamen får en nära koppling till utbildning på forskarnivå. Doktorsexamen kommer fortsatt att omfatta fyra års heltidsstudier, men det ska kunna ske ett tillgodoräknande av studier inom masterexamen för utbildning på forskarnivå. Regeringens uppfattning är att den totala normalstudietiden för att nå en doktorsexamen bör vara åtta år.

Ett förändringsarbete under lång tid Bolognaprocessen omfattar idag 45 europeiska länder och arbetet följs med stort intresse i både Latinamerika, Kina och Asien. Eva Åkesson menar att vi måste titta mycket mer på hur vi uppnår målen och hur vi formulerar utvärderingar. Hur vi i Europa, och Karlstad, uppfyller kvalitetsmålen är intressant ur konkurrenshänseende. Bolognaprocessen är nu i full gång och införandet planeras till år Men eftersom detta är en pågående och föränderlig process kommer det att påverka våra högre utbildningar under lång tid framöver.

Vill du veta mer: Bolognaprocess Bergen Karlstads universitets internationella arbete. Säsongsarbetare i svenska och norska fjällen kan bli inflyttare som kompenserar för orternas avbefolkning, men det ska ses som en oväntad bonus. För en del är drivkraften just att flytta runt. Det visar forskning från Karlstads universitet och Østlandsforskning som publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, i ett specialnummer om turism och ny mobilitet i glesbefolkade områden.

Politikernas lösning har varit att investera i turism, som ett sätt att stimulera inflyttning och nya arbetstillfällen. Men huruvida säsongsarbetarna kan ses som potentiella kommuninvånare eller inte beror framförallt på vilken drivkraft just de säsongsarbetarna har.

Delar in säsongsarbetare i fyra grupper Motiven till säsongsarbete handlar om social gemenskap och livsstil, men i Trysil är även möjligheten till högre lön en drivkraft. Forskarna delar in säsongsarbetarna i fyra motivationsgrupper, som visar på deras potential som inflyttare. Mobila turismarbetare migrant tourist workers För dessa är de livsstilsrelaterade motiven dominerande. Arbetet blir ett sätt att leva en mobil och turistisk livsstil. Har mer ekonomiska och arbetsmässiga motiv till sin anställning, som att tjäna pengar till en planerad resa, slippa arbetslöshet eller att skaffa sig grundläggande arbetslivserfarenhet medan de bestämmer sig för framtida yrke eller utbildning.

Platsförankrade säsongsarbetare place-attached seasonal workers De flesta säsongsarbetare kommer från andra orter men det finns även de som rekryteras lokalt. Det är vanligare i Trysil än Sälen. I Trysil är det fortfarande vanligt att kombinera arbete på fjället på vintern med ett annat säsongsrelaterat jobb på sommaren. Det är en lokal tradition. Men om man lyckas med två högsäsonger per år i stället för en är det bättre förutsättningar för inflyttning. Det är även viktigt att lyfta fram vilka karriärvägar som finns på skidorterna som ett sätt att kunna erbjuda mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Säsongsarbetarnas mobilitet kan i sig även vara en tillgång då de kan bidra med kunskap och erfarenhet från andra arbetsplatser, säger Cecilia Möller. Forskarna har gjort gruppintervjuer med och skickat ut en enkät till säsongsarbetare i Trysil och Sälen. Datainsamlingen gjordes även tillsammans med forskare från Högskolan Dalarna inom forskningsprojektet GRESS — Att göra regionala skillnader till styrkor.

Till den vetenskapliga artikeln. Det bjuds på färgsprakande show med musik, dans, humor, och sprudlande musikalisk glädje. Olika workshops har hållits under veckan för musikstudenterna med improvisation, storkör, folkmusikstorband, musikantmöte och stororkester och nu är det dags för avslutningskonserten i kursen — Gränslöst möte i musik.

På lördag bjuds på färgsprakande show med dans, humor och musik i Arvika. För sjunde året i rad går Borderless Musical Encounter av stapeln, med över medverkande.

Borderless Musical Encounter är både en kurs och en show — veckan före konserten pågår ett antal workshopar för studenter på Musikhögskolan Ingesund och Ingesunds folkhögskola med en rad spännande teman: improvisation, storkör, folkmusikstorband, grekiskt, musikantmöte och stororkester. Den populära kursen kulminerar på lördag, då Ale Möller band förstärkt med Jonas Knutsson och Sten Källman samt Ingesundsstudenterna bjuder på ett musikaliskt fyrverkeri.

Konserten är också en del av Westra Wermlands föreningsdag och årsjubileum. En gigantisk manifestation, en konsert, en examination som avslutar kursen Borderless Musical Encounter där scenen är fylld av medverkande i ett fullständigt gränslöst möte. Entré: kr Pensionär kr Ungdom t. Regeringen utsåg i slutet av december ledamöter i överklagandenämnden för högskolan för perioden - Torbjörn Borgsten, prefekt för Institutionen för kultur och kommunikation, har redan suttit en period och blev nu förordnad för ytterligare en.

Ordförande är Getrud Lennander, justitieråd vid Högsta Domstolen. Eftersom våra beslut inte är möjliga att överklaga har nämnden en domstolsliknande karaktär. Överklagandenämnden är en egen myndighet men stationerad hos Högskoleverket. Även Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU har fått en ny styrelse. Där ingår Lena Gonäs, professor i Arbetsvetenskap och vid Arbetslivsinstitutet. Berit Löfstedt, f d riksdagsledamot omvaldes.

Lärarstudenter som läser inriktningen Från lokalt till globalt på Karstads universitetet har obligatorisk företagspraktik. Studenterna ska efter en kortare praktik ta med sina elever och genomföra ett studiebesök på ett företag. Erfarenheterna ska sedan användas i undervisningen. Syftet är att studenterna ska få praktiskt erfarenhet av att använda arbetslivet i undervisningen och att ge företagen möjlighet att hitta former för samarbete.

För att inspirera studenterna ordnas därför studieresor ut i näringslivet. I år gick resan till Sunne och Driconeq, världsledande producenter av borrutrustning. Men varför ska lärarstudenter besöka en verkstadsindustri? Det är viktigt att lärarstudenter kopplar konkreta exempel från verkligheten till sin undervisning. Barn ser ofta industribyggnader som stora främmande objekt.

Det är viktigt att de tidigt lär sig se hur allt hänger ihop, säger Anders Österberg, lärarutbildare vid Karlstads universitet. Driconeq startades av före detta anställda till Atlas Copco som riskerade arbetslöshet när verksamheten skulle stänga. Idag är man 60 anställda och säljer borrutrustning över hela världen. Efter turen på Driconeq fick studenterna ta del av föreläsningar från Sunnes näringslivsutvecklare Maria Matson, Mia Liljestrand från Svenskt näringsliv samt Anders Johansson, författare i svensk näringlivshistoria.

Detta är viktigt för oss och vi vill se mer samarbete mellan skola och näringsliv. I nuläget finns drygt konstgräsplaner i Sverige. En konstgräsplan är utformad för att ge önskade spelegenskaper och möjlighet till spel året om.

För att underhålla planen fylls den årligen på med, i de flesta fall, flera ton gummigranulat. Vilket har resulterat i att det är den näst största spridningskällan av mikroplaster i Sverige. Det arbetet handlar om är hur spridning av mikroplaster från konstgräs kan minskas och därmed minska miljöbelastning.

Spridningskällorna är många men detta arbete har begränsats till att fokusera på spridning via spelarna. Arbetet har utgått ifrån tanken att skapa ett slutet kretslopp där det granulat som sprids förs tillbaka till planen. Sedan har en analys gjorts för att se om lösningen är försvarbar i det långa loppet.

7 Comment

  • But the facilities are not well kept. Från Svenskt näringliv öser man beröm över Karlstads universitet och Anders Österberg. Av de cirka dödsbränder som förekommer i Sverige varje år sker omkring 75 procent i bostaden och en grupp som återkommer som särskilt utsatt är äldre personer. Hill var VD av Global energi Balansnätverk. Möt den mystiske saxofonisten Billy Barton - jazzstjärna i Europa på talet. År skrev Butterworth en Forbes artikel kritiserar en studie som väckte oro över cancerrisken för sukralos.
  • Försvara giftiga kemikalier och skräpmat När produkter som är viktiga för kemi- och skräpmatindustrin stöter på vetenskapliga problem uppträder en förutsägbar roll av karaktärer och grupper på scenen och använder väl slitna mediestrategier för att rädda företag som behöver PR-boost. Georgia SHAPE, sa hon, "kommer att koncentrera sig på vad du ska äta" - medan hon inte säger något om vad du inte borde. Ordförande är Getrud Lennander, justitieråd vid Högsta Domstolen. The room was so smelly, furniture and fixtures were torn. No maintence. Har Gates rätt? De kommer att sluta stödja oss.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google