Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ www.avaview.com ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

по смисъла на Закона за електронна търговия

 

 • Чл. 1. С всяка поръчка, потребителят автоматично приема общите условия на www.avaview.com
 •  Чл.  2.  С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на приемане на клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността Потребителят да извършва валидни заявки за закупуване на стоките.
 • Чл. 3. Крайната цена на стоките или услугите са с включени всички данъци и такси;
 • Чл. 4.  AVAVIEW доставя Вашите поръчки в еднодневен срок от датата на приемане на поръчката, освен в случаите, в които артикулът е с дефект или има други обстоятелства, които не позволяват изпълнението на стандартните договорни условия;

 

 

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на

Закона за защита на потребителите

между:

 

фирма АваВю ООД, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна

(Чл. 3. (1) от ЗЗЕТ/24.12.2006 Доставчик на услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество) и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ (Получател на услуги е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея), във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.avaview.com

Чл.1Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин www.avaview.com стоки.

Чл.2Доставчикът публикува своите оферти на уеб сайт: www.avaview.comсъс следната информация:

 • описание на основните характеристики и реалистично изображение на всяка стока
 • продажната цена, както и тарифа за стойността на куриерските разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане и доставка
 • правото на Потребителя, условията и начина да се откаже от договора и условията, при които-стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";
 • периодът, за който направеното предложение и цена остават в сила;

Чл.3.  За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.avaview.com стоки, Потребителят:

 • Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в случай на промяна. В www.avaview.com не се предвижда въвеждане на лична информация от рода на ЕГН, адрес по местоживеене и т.н., (представляващи лични данни). Данните, които предоставяте са с единствената цел да локализират място, на което желаете да прегледате/получите артикул, предлаган от AVAVIEW.
 • Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
 • В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.
 • Никаква част от тези данни няма да бъде използвана за други цели.

Чл. 4.  При извършена заявка електронният магазин www.avaview.com уведомява Потребителя за приемането и на посочения от него имейл адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока (при приета поръчка, доставката се извършва на следващия ден преди 18 ч. За неспазване на часовия ограничител, отговорност носи куриерската компания, която предварително е подала към доставчика уверение, че ще разнася изпратените от него пратки преди 18 ч. Поръчки изпратени след 15.30 ч. остават за следващия ден. Поръчки от неработните дни на куриерите (събота и неделя) се обработват в понеделник и доставят във вторник.

 • При посочени непълен, неверен или грешен адрес и телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
 • Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване между Представител на електронен магазин www.avaview.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Доставчика наличността на заявената за покупка стока.

Чл. 5.  Всички цени са в български левове за един брой. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват разходите за доставка. Разходите за доставка са 3,99 лв. Цените включват всички данъци и такси.

Чл. 6. . Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.avaview.com и Потребителя.

Чл. 7.  Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя.

 • При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.
 • В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.
 • Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 8.   Доставчикът има право:

 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове;
 • да изпраща до Потребителя съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал.

Чл. 9.  Доставчикът:

 • не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

Чл. 10.  Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
 • да получи стоката;
 • Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги, свързани с нейната доставка.
 • да не нарушава правото на интелектуална собственост;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за корекция на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.avaview.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

Чл. 11.  Потребителят има право:

 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
 • Срокът за упражняване на правото на отказ от договора е 7 дни. В този смисъл, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на 1) допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и 2) разходите за връщане на стоките.
 • Установен е и 14-дневен срок, в който Доставчикът е задължен да възстанови сумите, платени от потребителя за покупка и доставка на стоката. Разходите, които могат да бъдат прехвърлени на потребителя са тези за обратната доставка на стоката до търговеца. Връщането на парична сума става по същия ред, по който потребителят е заплатил артикула.
 • предявява рекламации и отправя искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.avaview.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

Чл. 12.   Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • преустановяване на дейността от Доставчика; -
 • прекратяване поддържането на магазина;
 • с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл. 13.  Всички спорове между страните се решават чрез преговори. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

Чл. 14.  Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

Чл. 15.  За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.